Canon Dc230 Manual Users Instruction Guide

Canon Dc230 Manual Users Instruction Guide free pdf ebook was written by on May 10, 2007 consist of 119 page(s). The pdf file is provided by software.canon-europe.com and available on pdfpedia since May 20, 2011.

canon dc230 manual users instruction guide...

x
send send what is readshare?


Thank you for helping us grow by simply clicking on facebook like and google +1 button below ^^

Canon Dc230 Manual Users Instruction Guide pdf
Read
: 1522
Download
: 0
Uploaded
: May 20, 2011
Category
Author
: anonymous
Total Page(s)
: 119
Canon Dc230 Manual Users Instruction Guide - page 1
DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Svenska Dansk Suomi Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Sv Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Da Læs også den følgende betjeingsvejledning (elektronisk version som PDF fil). Su Lue myös seuraava käyttöohje (sähköinen versio PDF-tiedostona). • Digital Video Software PAL CEL-SG6PA2M0
You're reading the first 10 out of 119 pages of this docs, please download or login to readmore.
Canon Dc230 Manual Users Instruction Guide - page 2
2 Viktiga anvisningar Inledning VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE DEMONTERA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! DU UNDVIKER RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. FÖRSIKTIGT: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. FÖRSIKTIGT: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ut nätkontakten i en nödsituation. Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Du får inte heller placera den i trånga utrymmen. Detta kan orsaka värmealstring, som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-570 har en typskylt på undersidan. Tänk på att kameran kan gå sönder om du använder annan enhet än Nätaggregat CA-570. Den här produkten är klassificerad enligt IEC60825-1:1993 och EN60825-1:1994. LASERPRODUKT KLASS 1 Endast EU (och EEA). Den här symbolen anger att produkten, i enlighet med WEEE-direktivet (2002/96/EC) och inhemsk lagstiftning, inte får slängas i hushållssoporna. Den här produkten ska lämnas in på en speciellt inrättad uppsamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation som godkänts för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få en negativ inverkan på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. Om du vill ha mer information om retur och återvinning av WEEE-produkter, gå till www.canon-europe.com/environment. (EEA: Norge, Island och Liechtenstein)
Canon Dc230 Manual Users Instruction Guide - page 3
3 Att välja DVD-skiva Det finns många olika modeller av DVD-skivor, men den här kameran kan bara använda följande tre typer av 8 cm mini DVD-skivor: DVD-R, DVD-R DL och DVD-RW. De möjligheter du har beror på vilken typ av DVD-skiva du väljer, så se till att välja den skiva som bäst passar ändamålet. SV DVD-R Bäst kompatibilitet DVD-R-skivor kan bara spelas in en gång – inspelningarna kan inte redigeras eller raderas. Å andra sidan är de här skivorna relativt billiga och de kan spelas upp på de flesta DVD-spelare. Inledning DVD-R DL Längst inspelningstid Så kallade Dual Layer-skivor som klarar upp till 80 % mer data (2,6 GB) på en enda inspelningssida. Tyvärr kan DVD-R DL-skivor bara spelas upp på DVD-spelare som är kompatibla med Dual Layer-skivor. Dessa inspelningar kan inte heller redigeras eller raderas. Dual Layer-skivor har två inspelningslager. Kameran spelar först in på första lagret (Layer 1) och därefter på andra lagret (Layer 2). När du spelar upp en inspelning som sträcker sig över båda lagren, får du ett kort avbrott (cirka 1 sekund) just i det ögonblick då kameran växlar till det andra lagret. Layer 2 Layer 1 Sekvens 2 Sekvens 1 Inspelningsyta DVD-RW Bäst återanvändbarhet Inspelningar på DVD-RW-skivor kan både redigeras och raderas. Skivan kan även formateras 1 vilket innebär att den kan användas flera gånger. DVD-RW:s skivstandard DVD-RW-skivor kan spelas in enligt den ena av två skivstandarder: Arbetssätt VIDEO eller VR. När du sätter i en helt ny DVD-RW-skiva i kameran får du automatiskt upp en skärm för formatering, där du väljer en skivstandard. VIDEO: När en skiva som spelats in enligt skivstandard VIDEO har färdigställts 2 , kan den spelas upp på de flesta DVD-spelare med bra kompatibilitet. Inspelningarna kan emellertid inte redigeras (raderas, arrangeras om, etc.). VR: Inspelningarna kan enkelt redigeras. Men skivor som har spelats in enligt skivstandard VR kan bara spelas upp på DVD-spelare som är kompatibla med DVD-RW i VR-läge. Obs! Skivtyperna DVD-R och DVD-R DL kan endast spelas in enligt skivstandard VIDEO.
Canon Dc230 Manual Users Instruction Guide - page 4
4 Stora fördelar med DVD Därför är DVD bättre än videoband Du behöver inte oroa dig för att spela över bandet. När du använder DVD spelar kameran automatiskt in på ett tomt utrymme på skivan. Du behöver alltså inte oroa dig över att råka spela över en viktig inspelning. Välj en sekvens från indexfönstret. Du behöver inte spola bandet fram och åter för att hitta den sekvens du vill visa. Du väljer helt enkelt en sekvens från indexfönstret och startar uppspelningen. Enkel redigering av inspelningarna på datorn. Du kan överföra dina inspelningar och bilder från skivan till en dator, och enkelt redigera dem i ett redigeringsprogram. Du skapar dina egna originalvideofilmer – hur lätt som helst! Rekommenderade skivor Kamerans prestanda har testats med de medföljande standardskivorna och Hitachi-Maxell HG DVD-skivor, samt med Dual Layer-skivor av typen Canon DVD-R DL54 och Verbatim DVD-R DL. Om du önskar mer information, kontakta tillverkarens kundsupport direkt. Om du försöker använda den här kameran för att spela in eller spela upp skivor som är inspelade, formaterade, redigerade eller färdigställda med andra digitala enheter kan du få permanenta skador på dina inspelningar. Högsta kompatibilitet med externa DVD-enheter får du om du använder skivstandarden VIDEO.
Canon Dc230 Manual Users Instruction Guide - page 5
5 De funktioner som erbjuds beror på vilken DVD-skiva du använder DVD-RW Skivtyp DVD-R DVD-R DL VIDEO Redigera sekvenser med den här kameran (radera sekvenser, redigera spellistan) ( 66) Radera en sekvens eller stillbild direkt efter inspelningen ( 67, 71) Formatera skivan för att göra nya inspelningar ( Lägga till en titel på skivan ( 70) 3 SV VR Inledning 69) Färdigställa skivan för att spela upp den på en DVD- spelare ( 75) Lägga till inspelningar på en redan färdigställd skiva ( 77) Kopiera stillbilder mellan skivan och minneskortet ( Konvertera stillbilder till Photomovie-sekvenser ( Redigera sekvenser på dator 5 ( 1 72) 72) 4 81) Vid formatering av skivan raderas alla inspelningar och det lediga utrymmet på skivan återställs till ursprungligt värde, d.v.s. du kan använda samma skiva på nytt. Skivtyperna DVD-R och DVD-R DL kan inte formateras. 2 Att färdigställa en skiva innebär att det lediga utrymmet (oinspelad del av skivan) bearbetas så att skivan ska kunna spelas upp på extern DVD-enhet ( 75). Vid färdigställande av en DVD-R DL- skiva, måste kameran bearbeta båda lagren. Av den orsaken, och beroende på hur mycket ledigt utrymme som finns på skivan, kan den här processen dra ut på tiden. 3 Vi kan inte garantera att uppspelningen fungerar på alla typer av externa DVD-enheter. 4 Du måste först återkalla färdigställandet av skivan. 5 Programvaran MyDVD for Canon medföljer inte .
Canon Dc230 Manual Users Instruction Guide - page 6
6 Innehåll Inledning Att välja DVD-skiva ......................................................................................... 3 Om den här handboken Om kamerans joystick och joystickguiden ...................................................... 9 Om strömbrytaren ......................................................................................... 10 Om arbetssätten ........................................................................................... 10 Lära känna kameran Medföljande tillbehör..................................................................................... 12 Komponentförteckning.............................................................. 13 Komponentförteckning ......................................................... 15 Skärminfo...................................................................................................... 18 Förberedelser Att komma igång Ladda batteriet .............................................................................................. 21 Sätta i och ta ur en skiva............................................................................... 24 Sätta i och ta ur minneskort .......................................................................... 26 Förbereda kameran ...................................................................................... 26 Fjärrkontrollen ............................................................... 27 Ställa in bildskärmen ..................................................................................... 28 Använda menyerna Välja ett alternativ i FUNC./FUNKTION-menyn ............................................ 29 Välja alternativ i inställningsmenyerna.......................................................... 29 Inställningar när du startar kameran första gången Byta språk ..................................................................................................... 30 Byta tidszon .................................................................................................. 30 Ställa in datum och klockslag........................................................................ 31 Grundläggande funktioner Inspelning Spela in video................................................................................................ 32 Välja sidförhållande för dina inspelningar (16:9 bredbildsformat eller 4:3 standardformat) .......................................................................................... 33 Stillbildsfotografering..................................................................................... 34 Välja media för stillbilder ............................................................................... 35 Zooma........................................................................................................... 36 Snabbstart..................................................................................................... 36 Uppspelning Spela upp video ............................................................................................ 37 Visa stillbilder ................................................................................................ 39 Förstora foton vid uppspelning...................................................................... 40 Avancerade funktioner Listor över menyalternativ FUNKTION.- menyn...................................................................................... 41 Inställningsmenyer ........................................................................................ 43 Kamerainställningar (digital zoom, bildstabilisator, etc.) ..................... 43 Skivhantering (Photomovie, färdigställande, etc.) .............................. 45
Canon Dc230 Manual Users Instruction Guide - page 7
7 Stillbildshantering (kortformatering, kopiering skiva till kort, etc.)........46 Skärminställningar (bildskärmens ljusstyrka, språk, etc.)....................47 Systeminställningar (volym, ljudsignaler, mediaval , etc.)...............48 Datum/klockslag inställning .................................................................49 Linjeingång ..........................................................................................49 Inspelningsprogram Använda inspelningsprogrammen .................................................................50 Flexibel inspelning: Ändra bländarvärde och slutartid ..............................51 Speciella inspelningsprogram: Inspelningsprogram för speciella förhållanden ................................................................................................52 Bildjusteringar: exponering, fokus och färg Justera exponeringen manuellt .....................................................................53 Manuell fokusering ........................................................................................54 Vitbalansering................................................................................................55 Bildeffekter.....................................................................................................56 Alternativ för stillbildsinspelning Välja storlek och kvalitet för stillbilder............................................................57 Stillbildsfotografering under videoinspelning .................................................58 Autofokusprioritet...........................................................................................59 Ljusmätmetod ...........................................................................59 Bildserier och automatisk exponeringsvariation ............60 Övriga funktioner Bildskärmsinformation ...................................................................................61 Blixt ...........................................................................................62 Minivideobelysning....................................................................63 Självutlösaren ................................................................................................64 Digitala effekter..............................................................................................64 SV Inledning Redigeringsfunktioner Sekvenshantering Lägga till sekvenser i spellistan .....................................................................66 Flytta sekvenser i spellistan...........................................................................67 Radera sekvenser .........................................................................................67 Dela en sekvens ............................................................................................68 Hantering av skivor Skrivskydda skivan ........................................................................................69 Formatera skivan...........................................................................................69 Ändra skivans titel .........................................................................................70 Hantera bilder Radera bilder .................................................................................................71 Kopiera bilder ................................................................................................72 Omvandla bilder till Photomovie-sekvenser ..................................................72 Skrivskydda bilder på minneskortet...............................................................73 Formatera minneskortet ................................................................................74 Spela upp en skiva i extern DVD-enhet Färdigställa en skiva......................................................................................75 Spela upp en skiva med DVD-spelare eller i en dators DVD-enhet ..............76 Återkalla färdigställandet – Lägga till inspelningar på färdigställd skiva........77
Canon Dc230 Manual Users Instruction Guide - page 8
8 Externa anslutningar Ansluta till TV eller videoenhet Kopplingsscheman........................................................................................ 78 Spela upp på en TV ...................................................................................... 79 Spela in på videoenhet eller digital videoinspelare ....................................... 79 Spela in via videoingången ................................................................ 80 Ansluta till en dator Kopplingsschema för datorer ........................................................................ 81 Överföra inspelningar.................................................................................... 81 Överföra inspelningar via Utforskaren i Windows ............................... 81 Överföra inspelningar med MyDVD for Canon............... 82 Överföra stillbilder – Direktöverföring............................................................ 87 Överföringsorder ........................................................................................... 89 Ansluta till skrivare Skriva ut stillbilder - Direktutskrift .................................................................. 90 Välja utskriftsinställningar.............................................................................. 91 Beskärningsinställningar........................................................... 94 Kopiebeställning............................................................................................ 94 Övrig information Problem? Felsökning..................................................................................................... 96 Meddelandelista .......................................................................................... 100 Gör så här Hanteringsanvisningar ................................................................................ 105 Underhåll/Övrigt .......................................................................................... 107 Använda kameran utomlands ..................................................................... 110 Allmän information Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder) ..................................111 Extra tillbehör .............................................................................................. 112 Tekniska data .............................................................................................. 114 Register....................................................................................................... 117
Canon Dc230 Manual Users Instruction Guide - page 9
Om den här handboken 9 Om den här handboken Om den här handboken SV Tack för att du valde DC50/DC51/DC220/DC230 från Canon. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran och spara den för framtida användning. Om du får problem med kameran, använd gärna Felsökningstabellen ( 96). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Ytterligare information, som kompletterar de grundläggande anvisningarna. KONTROLLERA: Begränsningar, i det fall den beskrivna funktionen inte gäller för alla driftslägen/arbetssätt (om kameran ska vara inställd på visst arbetssätt, vilka skivor du kan använda, etc.). : Sidhänvisning. : Alternativ eller funktion som endast gäller en viss kameramodell. Vi har använt följande beteckningar i den här handboken: ”Skärm” syftar på kamerans bildskärm och sökarens skärm. ”Sekvens” syftar på en videoenhet, från den punkt då du trycker på start/stopp- knappen och börjar spela in tills du trycker igen för att pausa inspelningen. Uttrycken ”foto” och ”stillbild” används med samma betydelse. Fotografierna i den här handboken är simulerade bilder som har tagits med stillbildskamera. Om inte annat anges visar illustrationerna i handboken modellen . Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. Menyalternativ i fetstil anger standardinställningar (t.ex. [ON/PÅ], [OFF/AV]). Menyalternativets grundinställning Knappar och väljare som kan användas Namn på knappar och väljare, förutom kamerans joystick, skrivs inuti en knapp -ram (t.ex. FUNC. ). Inledning Om kamerans joystick och joystickguiden Tryck joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller höger ( , ) för att välja menyalternativ eller ändra inställningar. Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningar eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges detta med ikonen .
Canon Dc230 Manual Users Instruction Guide - page 10
10 Om den här handboken Joystickfunktionerna förändras beroende på valt arbetssätt och kamerans inställningar. Tryck på ( ) för att visa/gömma joystickguiden. I handbokens illustrationer är de positioner som för närvarande inte behandlas markerade med ränder. Beroende på din kameramodell och valt arbetssätt kan dessa positioner vara antingen tomma eller visa en helt annan ikon än på bilden. Om joystickguiden innehålla flera ’sidor’ visas [NEXT/NÄSTA] och en sidnummerikon ( ) längst ner. Tryck joysticken ( ) i riktning mot [NEXT/ NÄSTA] för att visa nästa ’sida’ i guiden. NEXT Om strömbrytaren Med strömbrytaren kan du sätta på och stänga av strömmen till kameran och även välja mellan kamerans arbetssätt. Starta kameran: Håll låsknappen nedtryckt och ställ strömbrytaren på ON/PÅ. Byta arbetssätt: Ställ först strömbrytaren på ON, för ned sedan helt snabbt mot MODE och släpp. Du Låsknapp byter nu arbetssätt, mellan inspelning (CAMERA/ KAMERA - röd indikator) och uppspelning (PLAY/SPELA - grön indikator). Om arbetssätten Kamerans arbetssätt styrs av i vilket läge strömbrytaren och / -väljaren står. I användarhandboken anger att en funktion är tillgänglig i angivet arbetssätt och anger att funktionen inte är tillgänglig. Om det inte finns några ikoner för arbetssätt är funktionen tillgänglig oavsett inställning. Arbetssätt Indikator för arbetssätt CAMERA (Röd) PLAY (Grön) 1 / - väljare Ikon på skärmen Funktion Spela in video på skivan 32 37 34 39 ; de och (Video) eller 2 Spela upp video från skivan Spela in stillbilder på minneskortet eller skivan Visa stillbilder från minneskortet eller skivan CAMERA (Röd) PLAY (Grön) (Stillbilder) 1 eller 2 1 2 De funktioner som bara gäller stillbilder inspelade på skiva markeras med och funktioner som bara gäller stillbilder inspelade på minneskort markeras i stället med . Beroende på om du väljer att spara stillbilderna på skiva eller minneskort.
You're reading the first 10 out of 119 pages of this docs, please download or login to readmore.

People are reading about...